Projekt Aktywni łodzianie skierowany jest do 92 osób, które:

a) ukończyły 30 rok życia,

b) zamieszkują/uczą się na obszarze miasta Łodzi objętym rewitalizacją lub są przeniesione ze względu na wdrażanie procesu rewitalizacji,

c) są bezrobotne/bierne zawodowo.

Celem projektu jest nabycie/ uzupełnienie/ rozszerzenie kwalifikacji zawodowych oraz pozyskanie zatrudnienia przez uczestników biorących udział w szkoleniach, kursach zawodowych, stażach zawodowych, subsydiowanym zatrudnieniu.